Hintergrund Mobile Inutec Hintergrund Desktop Inutec

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

Všeobecné prodejní podmínky firmy Inutec s.r.o

  • 1 Rozsah platnosti, forma

(1) Tyto Všeobecné prodejní podmínky (VPP) jsou platné pro všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky („kupující“). VPP jsou platné pouze tehdy, pokud je kupující podnikatel (§ 14 BGB (OZ)), právnická osoba podle veřejného práva nebo veřejnoprávní investiční fond.
(2) VPP platí zejména pro smlouvy o nákupu a/nebo dodávce movitých věcí („zboží“) bez ohledu na to, zda zboží sami vyrábíme nebo nakupujeme u subdodavatelů (§§ 433, 650 BGB (OZ)). Pokud není dohodnuto nic jiného, platí VPP ve znění platném v okamžiku objednání kupujícím, resp. vždy ve znění, naposled zaslaném kupujícímu formou textu jako rámcová dohoda i pro budoucí smlouvy stejného druhu bez toho, abychom na ně museli v každém konkrétním případě opět odkazovat.
(3) Naše VPP mají výhradní platnost. Odlišné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího jsou součástí smlouvy jen tehdy a do té míry, pokud jsme jejich platnost výslovně odsouhlasili. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, pokud při seznámení s všeobecnými obchodními podmínkami kupujícího bezvýhradně provedeme dodávku kupujícímu.
(4) V každém případě mají v konkrétních případech před těmito VPP přednost sjednané individuální dohody s kupujícím (včetně vedlejších úmluv, doplňků a změn). Pro obsah takových dohod je s výhradou prokázání opaku rozhodující písemná smlouva, resp. naše písemné potvrzení.
(5) Právně relevantní prohlášení a oznámení kupujícího týkající se smlouvy (např. stanovení lhůty, oznámení závad, odstoupení nebo sleva) musí být zasílána písemně, tzn. v písemné nebo textové podobě (např. dopisem, emailem, faxem). Zákonné předpisy formy a další průkazné doklady, zejména v případě pochybností o oprávnění jednající osoby, zůstávají nedotčeny.
(6) Upozornění na platnost zákonných předpisů představují pouze vysvětlení. I bez takového vysvětlení proto platí zákonné předpisy, pokud nejsou v těchto VPP bezprostředně změněny nebo výhradně vyloučeny.

  • 2 Uzavření smlouvy

(1) Naše nabídky jsou volitelné a nezávazné. To platí i tehdy, když jsme kupujícímu předali katalogy, technickou dokumentaci, (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN), další popisy produktů nebo podklady – a to i v elektronické formě, na která máme vyhrazena vlastnická a autorská práva.
(2) Objednávka zboží kupujícím se považuje za závaznou nabídku smlouvy. Pokud z objednávky nevyplývá nic jiného, jsme oprávněni, tuto nabídku smlouvy přijmout během 2 týdnů po jejím doručení.
(3) Přijetí může být potvrzeno buď písemně (např. potvrzením zakázky) nebo odesláním zboží kupujícímu.
(4) Pokud nebyla uzavřena dohoda o pevné ceně, zůstávají vyhrazeny přiměřené změny cen za dodávky z důvodu změny mzdových nákladů, nákladů na materiál a distribuci nebo zvýšení daní (zejm. daně z přidané hodnoty), které trvají minimálně 3 měsíce po uzavření smlouvy.
(5) Podstatné změny stavu trhu nás opravňují k přiměřeným úpravám cen. Pokud s tím kupující nesouhlasí, je oprávněn k odstoupení bez náhrady.

  • 3 Dodací lhůta a prodlení v dodávce

(1) Dodací lhůta bude sjednávána individuálně, resp. ji uvedeme při přijetí objednávky.
(2) Pokud nemůžeme dodržet závazné dodací lhůty z důvodů, které nebyly zaviněny z naší strany (výpadek plnění), budeme o tom kupujícího neprodleně informovat a současně mu sdělíme předběžný nový termín dodání. Pokud nebude plnění realizováno ani v rámci nového termínu dodání, jsme oprávněni, zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy; neprodleně uhradíme již poskytnutou protislužbu kupujícího. Za případ výpadku plnění v tomto smyslu se považuje zejména opožděné zajištění vlastních dodávek naším subdodavatelem, pokud jsme realizovali shodnou náhradní transakci, ani my, ani náš subdodavatel za to nejsme odpovědní, nebo nejsme v konkrétním případě povinni k opatření věci.
(3) Začátek našeho prodlení v dodávce se určuje podle zákonných předpisů. V každém případě je ale potřebná upomínka ze strany kupujícího. Pokud se dostaneme do prodlení v dodávce, pak může kupující požadovat paušální náhradu své škody z prodlení. Paušál za škodu činí za každý dokončený kalendářní týden prodlení 0,5 % z ceny netto (dodací hodnota), celkem ovšem maximálně 5 % dodací hodnoty opožděně dodaného zboží. Nám zůstává vyhrazeno právo prokázat, že kupujícímu nevznikla vůbec žádná nebo jen podstatně nižší škoda, než výše uvedený paušál.
(4) Práva kupujícího podle § 8 těchto VPP a naše zákonná práva, zejména za vyloučení povinnosti plnění (např. z důvodu nemožnosti nebo neúnosnosti plnění a/nebo následného plnění), zůstávají nedotčena.

  • 4 Dodávka, přechod rizik, převzetí, prodlení s přijetím

(1) Dodávka probíhá ze skladu Milíkovská, 349 01 Stříbro, Česká republika, kde se také nachází místo plnění pro dodávku a případné následné plnění. Na vyžádání a náklady kupujícího bude zboží zasláno na jiné místo určení (zásilkový obchod). Pokud není dohodnuto nic jiného, jsme oprávněni sami stanovit způsob zaslání (zejména dopravní firmu, přepravní trasu, balení).
(2) Nebezpečí případného zániku a náhodného zhoršení kvality zboží na nás přechází nejpozději při předání kupujícímu. Při zásilkovém obchodu ovšem přechází riziko náhodného zániku a náhodného zhoršení kvality zboží a nebezpečí prodlení již s odesláním zboží zasilateli, přepravci nebo na jiným způsobem pro realizaci zaslání určené osobě nebo instituci. Pokud je dohodnuto převzetí, je toto převzetí rozhodující pro přechod rizik. I v ostatním platí pro dohodnuté převzetí adekvátně zákonné předpisy práva upravujícího smlouvu o dílo. Za předání, resp. převzetí se považuje, pokud je kupující v prodlení s přijetím.
(3) Pokud se kupující ocitne v prodlení s přijetím, zanedbá součinnost nebo se naše dodávka opozdí z jiných důvodů zaviněných kupujícím, pak jsme oprávněni požadovat náhradu za z tohoto důvodu vzniklé škody včetně vícenákladů (např. nákladů na skladování).

  • 5 Ceny a platební podmínky

(1) Pokud není v konkrétním případě dohodnuto nic jiného, jsou platné naše ceny, aktuální v okamžiku uzavření smlouvy, a sice ze skladu, s připočtením zákonné daně z přidané hodnoty.
(2) Při zásilkovém obchodu (§ 4 odst. 1) nese kupující přepravní náklady ze skladu a náklady na příp. požadované pojištění přepravy kupujícím. Případná cla, poplatky, daně a další veřejné výdaje nese kupující.
(3) Kupní cena je, pokud není dohodnuto nic jiného, splatná ihned a k úhradě během 14 dní od vystavení faktury a dodání, resp. převzetí zboží, a to bez srážky. I v rámci probíhajícího obchodního vztahu jsme ovšem kdykoliv oprávněni, provést dodávku zcela nebo částečně jen proti předběžné platbě.
(4) Uplynutím výše uvedené platební lhůty se kupující dostává do prodlení. Kupní cena musí být během prodlevy úročena podle aktuálně platné zákonné úrokové sazby. Vyhrazujeme si nárok na uplatnění nároku na další škodu z prodlení. Zůstává nedotčen náš nárok na obchodní úrok z prodlení (§ 353 HGB (Obch.Z)) vůči obchodníkům.
(5) Kupujícímu přísluší nároky na zápočet nebo zadržovací práva jen potud, pokud je jeho nárok stanoven pravomocně nebo je nesporný. V případě vad dodávky zůstávají práva kupujícího vůči nám, zejména podle § 7 odst. 6 věta 2 těchto VPP nedotčena.
(6) Pokud lze po uzavření smlouvy zjistit (např. na základě návrhu na zahájení insolvenčního řízení), že je náš nárok na kupní cenu ohrožen nedostatečnou produktivitou kupujícího, pak jsme podle zákonných předpisů oprávněni k odepření plnění a – případně po stanovení lhůty – k odstoupení odsmlouvy (§ 321 BGB (OZ)). U smluv o výrobě nezastupitelných věcí (zakázková výroba) můžeme odstoupit okamžitě, zákonné úpravy o postradatelnosti stanovení lhůty zůstávají nedotčeny.

  • 6 Výhrada vlastnictví

(1) Vyhrazujeme si právo na vlastnictví prodaného zboží až do úplného zaplacení všech našich současných i budoucích pohledávek z kupní smlouvy a probíhajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky).
(2) Zboží spadající do výhrady vlastnictví nesmí být před úplným zaplacením zajištěných pohledávek zastaveno třetím subjektům ani převedena vlastnická práva jako jistina. Kupující je povinen nás neprodleně informovat, pokud bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo pokud dojde k zásahům třetích subjektů (např. k zabavení), týkajících se nám náležejícího zboží.
(3) Při jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, zejména při neuhrazení splatné kupní ceny, jsme oprávněni, v souladu se zákonnými předpisy odstoupit od smlouvy nebo/a na základě výhrady vlastnictví požadovat vydání zboží. Požadavek na vydání zároveň neobsahuje prohlášení o odstoupení, jsme spíše oprávněni pouze požadovat vydání zboží a k vyhrazení nároku na odstoupení z naší strany. Pokud kupující smluvní cenu nezaplatí, smíme tyto nároky uplatnit jen tehdy, když kupujícímu nejdříve neúspěšně stanovíme přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo je takové stanovení lhůty podle zákonných předpisů nadbytečné.
(4) Kupující je až do odvolání podle níže uvedeného ustanovení (c) oprávněn zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, v rámci řádné obchodní činnosti dále prodávat a/nebo zpracovávat. V každém případě platí pro doplnění následující ustanovení.
(a) Výhrada vlastnictví se vztahuje na výrobky vznikající zpracováním, smícháním nebo spojením našeho zboží v jejich plné hodnotě, přičemž my jsme považováni za výrobce. Pokud při zpracování, smíchání nebo spojení se zbožím třetích subjektů zůstává zachováno jejich vlastnické právo, pak získáváme spoluvlastnictví v poměru účetních hodnot zpracovaného, smíchaného nebo spojeného zboží. V ostatním platí pro vzniklý výrobek to samé, jako pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
(b) Pohledávky vůči třetím subjektům vznikající z dalšího prodeje zboží nebo výrobku nám kupující postupuje již nyní v celkové výši, resp. ve výši našeho případného spoluvlastnického podílu podle výše uvedeného odstavce jako jistinu. Přijímáme postoupení. Povinnosti kupujícího uvedené v odst. 2 platí i se zřetelem k postoupeným pohledávkám.
(c) K inkasování pohledávky zůstává kromě nás zmocněn i kupující. Zavazujeme se, neinkasovat pohledávky, dokud kupující plní své platební závazky vůči nám, neexistuje žádný nedostatek v jeho schopnosti plnění a neuplatňujeme výhradu vlastnictví výkonem některého z nároků podle odst. 3. Pokud tomu ale tak je, pak můžeme požadovat, aby nám kupující oznámil postoupení pohledávek a jejich dlužníky, všechny údaje potřebné k inkasu, vydal nám k tomu příslušné podklady a informoval dlužníky (třetí subjekty) o postoupení. Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni, zrušit oprávnění kupujícího k dalšímu prodeji a zpracování zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví.
(d) Přesahuje-li realizovatelná hodnota jistin naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost kupujícího jistiny podle našeho výběru.

  • 7 Nároky kupujícího z vad

(1) Pro práva kupujícího při věcných a právních vadách (včetně chybných a neúplných dodávek a nesprávné montáže nebo chybného montážního návodu) platí zákonné předpisy, pokud není následně stanoveno nic jiného.
(2) Odlišně od § 434 BGB (OZ) ve znění platném od 01.01.2022 je námi dodané zboží bez vady, pokud při přechodu rizik odpovídá subjektivním požadavkům (§ 434 II BGB (OZ)) a montážním požadavkům (§ 434 IV BGB (OZ)) bez toho, aby záleželo na tom, zda zboží odpovídá objektivním požadavkům (§ 434 III BGB (OZ).
(3) Ve všech případech zůstávají nedotčeny zákonné zvláštní předpisy při koncové dodávce nezpracovaného zboží spotřebiteli, a to i když je dále zpracoval (nároky z postihu dodavatele jsou vyloučeny, pokud bylo vadné zboží dále zpracováno kupujícím nebo jinou firmou, např. namontováním do jiného produktu.
(4) Základem naší odpovědnosti za vady je především sjednaná dohoda o vlastnostech zboží. Za dohodu o vlastnostech zboží se považují všechny popisy produktů a údaje výrobců, které jsou předmětem samostatné smlouvy nebo námi zveřejněny (zejména v katalozích nebo na naší domovské internetové stránce) v okamžiku uzavření smlouvy.
(5) Nepřebíráme odpovědnost za veřejná prohlášení výrobce nebo jiných třetích subjektů (např. reklamní sdělení), na která nás kupující neupozornil jako na prohlášení, které jsou pro něj rozhodující pro koupi.
(6) Zásadně neodpovídáme za vady, které jsou kupujícímu při uzavření smlouvy známy nebo mu nejsou známy z hrubé nedbalosti. Dále se ohledně nároků kupujícího z vad předpokládá, že splnil své zákonné povinnosti prohlídky a reklamační povinnosti (§§ 377, 381 HGB (Obch.Z)). U stavebních materiálů a dalšího zboží určeného k montáži nebo k dalšímu zpracování musí být prohlídka v každém případě provedena bezprostředně před zpracováním. Pokud je při dodání, prohlídce nebo v některém pozdějším okamžiku zjištěna vada, pak o tom musí být neprodleně vypracováno písemné oznámení. V každém případě musí být zjevné vady písemně oznámeny během 5 pracovních dní od dodávky a vady, které nelze rozpoznat při prohlídce, během stejné lhůty od zjištění. Zmešká-li kupující řádnou prohlídku a/nebo oznámení vady, je naše odpovědnost za neoznámenou, resp. opožděně nebo nesprávně oznámenou vadu podle zákonných předpisů vyloučeno.
(7) Pokud je dodaná věc vadná, můžeme nejdříve zvolit, zda následné plnění provedeme odstraněním vady (oprava) nebo dodávkou bezvadné věci (náhradní plnění). Naše právo, zamítnout za zákonných předpokladů následné plnění, zůstává nedotčeno.
(8) Jsme oprávněni, podmínit dlužné následné plnění tím, že kupující zaplatí splatnou kupní cenu. Kupující je ovšem oprávněn, pozdržet přiměřenou část kupní ceny v poměru k vadě.
(9) Kupující nám musí poskytnout čas a příležitost, potřebné k dlužnému náhradnímu plnění, zejména nám předat reklamované zboží za účelem kontroly. V případě náhradního plnění nám musí kupující podle zákonných předpisů vadnou věc vrátit. Pokud jsme původně nebyli zavázáni k montáži, nezahrnuje následné plnění demontáž vadné věci, ani opětovnou montáž.
(10) Pokud se skutečně vyskytuje vada, neseme, resp. proplácíme výdaje potřebné za účelem kontroly a následného plnění, zejména přepravní, cestovní náklady, náklady na práci a materiál, a příp. náklady na demontáž a montáž v souladu se zákonnými ustanoveními. Jinak můžeme od kupujícího požadovat náhradu nákladů vzniklých z neoprávněného požadavku odstranění vad (zejména nákladů na kontrolu a přepravu), leda že by nepřítomnost vady kupující nebyl schopen rozpoznat.
(11) V naléhavých případech, např. při ohrožení provozní bezpečnosti nebo k odvrácení vzniku neúměrných škod je kupující oprávněn, vadu odstranit sám a požadovat od nás náhradu k tomu objektivně potřebných výdajů. O takovém vlastním provedení musíme být neprodleně informováni, podle možnosti předem. Právo na vlastní provedení neexistuje, pokud bychom byli podle zákonných předpisů oprávněni, odpovídající následné plnění odmítnout.
(12) Pokud se následné plnění nezdařilo nebo marně uplynula přiměřená lhůta, kterou musí kupující pro následné plnění stanovit, nebo je podle zákonných předpisů nadbytečná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo snížit kupní cenu. Při bezvýznamné závadě ovšem nevzniká nárok na odstoupení.
(13) Nároky kupujícího na náhradu škody, resp. náhradu zbytečných výdajů existují i u vad jen podle ustanovení § 8 a jsou jinak vyloučeny.

  • 8 Ostatní odpovědnost

(1) Pokud z těchto VPP včetně následujících ustanovení nevyplývá nic jiného, jsme při porušení smluvních a mimosmluvních povinností odpovědní v rozsahu zákonných předpisů.
(2) Ohledně náhrady škody odpovídáme – lhostejno z jakého právního důvodu – v rámci odpovědnosti při zavinění v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Při jednoduché nedbalosti odpovídáme, s výhradou zákonných omezení odpovědnosti (např. pečlivost ve vlastních záležitostech, nevýznamné porušení povinností), jen
a) za škody způsobené usmrcením, zraněním nebo poškozením zdraví,
b) za škody z porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejíž dodržení se smluvní partner standardně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je naše odpovědnost ovšem omezena na náhradu předvídatelné, typicky vznikající škody.
(3) Omezení odpovědnosti vyplývající z odst. 2 platí i vůči třetím subjektům a při porušení povinností osobami (i v jejich prospěch), za jejichž zavinění podle zákonných předpisů odpovídáme. Ta neplatí, pokud byla vada podvodně zamlčena nebo byla převzata záruka za vlastnosti zboží a za nároky kupujícího podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
(4) Kupující může odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět z důvodu porušení povinnosti, které nespočívá ve vadě, pokud jsme porušení povinnosti zavinili. Libovolné právo na vypovězení ze strany kupujícího (zejména podle §§ 650, 648 BGB (OZ) je vyloučeno. V ostatním platí zákonné předpoklady a právní následky.
(5) Pokud se u dodaného zboží jedná o potraviny, musí být přepravovány a skladovány v souladu se společně platnými specifikacemi. Pokud kupující toto pravidlo poruší, nemůže odvozovat žádné nároky za škody a zhoršení kvality způsobené jeho porušením.

  • 9 Promlčení

(1) Odlišně od § 438 odst. 1 č. 3 BGB (OZ) činí všeobecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných a právních vad jeden rok od dodání. Pokud je dohodnuto převzetí, začíná doba promlčení okamžikem převzetí.
(2) Pokud se u zboží jedná o stavbu nebo věc, která byla použita adekvátně pro svůj obvyklý způsob použití pro stavbu a způsobila u něj vady (stavební materiál), činí promlčecí lhůta podle zákonné úpravy 5 let od dodání (§ 438 odst. 1 č. 2 BGB (OZ)). Nedotčeny zůstávají i další zákonné zvláštní úpravy o promlčení (zejm. § 438 odst. 1 č. 1, odst. 3, §§ 444, 445b BGB (OZ)).
(3) Výše uvedené promlčecí lhůty kupního práva platí i pro smluvní i mimosmluvní nároky kupujícího na náhradu škody, spočívající ve vadě zboží, ledaže by aplikace standardního zákonného promlčení (§§ 195, 199 BGB (OZ)) v konkrétním případě vedla ke kratší promlčecí lhůtě. Nároky kupujícího na náhradu škody podle § 8 odst. 2 věta 1 a věta 2(a) a podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se promlčují výhradně podle zákonných promlčecích lhůt.

  • 10 Volba práva, soudní příslušnost, salvátorská klauzule

(1) Pro tyto VPP a smluvní vztah mezi námi a kupujícím platí právo Spolkové republiky Německo za vyloučení mezinárodního jednotného práva, zejména obchodního práva OSN.
(2) Pokud je kupující obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní investiční fond, je výhradní – i mezinárodní – soudní příslušností pro všechny spory vyplývající bezprostředně nebo zprostředkovaně ze smluvního poměru naše sídlo firmy v Kreutzwertheimu. To samé platí, pokud je kupující podnikatelem ve smyslu § 14 BGB (OZ). Ve všech případech jsme ovšem také oprávněni, podat žalobu v místě plnění povinnosti dodání podle těchto VPP, resp. přednostní individuální dohody nebo v místě všeobecné soudní příslušnosti kupujícího. Přednostní zákonné předpisy, zejména ohledně výhradních kompetencí, zůstávají nedotčeny.
(3) Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto VPP neúčinná nebo nerealizovatelná nebo by se stala neúčinná nebo nerealizovatelná po uzavření smlouvy, zůstává tím účinnost VPP v ostatním nedotčena. Na místě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení má být uvedeno takové účinné a realizovatelné pravidlo, jehož účinek se nejvíce blíží stanovenému ekonomickému cíli, který smluvní strany neúčinným, resp. nerealizovatelným ustanovením sledovaly. Výše uvedená ustanovení platí odpovídajícím způsobem pro případ, že se VPP prokážou jako neúplné.